ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่งข้อความชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุษา กล้าณรงค์
ที่อยู่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-103056
โทรสาร -
อีเมล์ ausa_84@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นักวิทยาศาสตร์ กนกวรรณ พูนดี
ที่อยู่ ห้องสำนักงานภาควิชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 085-9288589
โทรสาร 038-393492
อีเมล์ kanokwanp@buu.ac.th